"Verba volant, scripta manent"
Söz uçar, yazı kalır

Çevre Hukuku

Anayasamızın 56. maddesine göre "Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir." Böylece çevre sorunlarının çözümünde hukuk biliminden yararlanılması oldukça yaygın bir yöntemdir. Hemen her ülkede, çevreye zarar veren hareketler bir yaptırıma tabii tutulmuştur. Ülkelerin çevre korumada yararlandıkları kanunlar ise şunlardır; Özel Hukuk, Ceza hukuku ve İdare Hukuku kurullarıdır.

  • Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu hazırlanması
  • Sanayi geliştirme bölgeleri hakkında danışmanlık
  • Atık su ve katı atık yönetimi, zehirli atıkların kontrolü