"Verba volant, scripta manent"
Söz uçar, yazı kalır

İcra ve İflas Hukuku

Adnan Gül Avukatlık ve Hukuk Bürosu'nda her türlü (çek, senet, cari hesap sözleşmesinden kaynaklanan, faturadan her türlü sözleşmelerden protokollerden vb.) alacaktan kaynaklanan borçların takip ve tahsilatı işlemleri yapılmaktadır. Ayrıca boçlularla ilgili borçtan kurtulmada dahil olmak üzere her türlü itiraz davaları, konkordato ve iflas ve iflas erteleme davaları yürütülmektedir.

  • İcra Müdürlükleri'nde her türlü icra takibinin yapılması ve alacak tahsili
  • İlamlı ve ilamsız icra takipleri
  • Kambiyo senedine dayalı takipler
  • İpoteğin veya rehnin paraya çevrilmesi yolu ile icra takipleri
  • İtirazın iptali davaları
  • Menfi tespit davaları
  • İstirdat davaları
  • Borca ve takibe itiraz davaları